All Players Rank in JACKPOT GAME7 
User Rank Gain/Loss
Nikita Kapoor 1 3.81
Ajay Rathore 2 2.53
Vishal Sharma 3 2.32
Ankita Tyagi 4 2.29
Anjali Sinha 5 2.24
Neha 6 2.01
Arif Husain 7 1.78
Vaishali Gupta 8 1.75
Aditi Kapoor 9 1.63
Sejal Arora 10 1.61
Gautam Chawla 11 1.44
Himanshi Chandra 12 1.44
VINIT JAIN 13 1.25
Khushbhu Sharma 14 1.18
Megha Arora 15 1.07
NEHA SINGH 16 0.85
Rohit Chaturvedi 17 0.73
Abhay Badala 18 0.63
Vinita Solanki 19 0.50
Rajeev Kalra 20 0.34
SONALI BHARGAVA 21 0.22
Raj Verma 22 0.07
Rani Kapoor 23 0.05
SAKSHI JAIN 24 -0.46
Roahan Panday 25 -0.46
Sakshi Gaur 26 -0.72
Anurag Ganguly 27 -0.75
Vipin Gupta 28 -0.83
Ravi Goyal 29 -0.89
Ruchita Jain 30 -1.03
Aishwarya Wadhwani 31 -1.30
Mona Singh 32 -1.37
Swati Anand 33 -1.51
Ritu Sharma 34 -1.55
ROHIT 35 -1.86
Bhaskar Chouhan 36 -1.88
Preeti Choudhary 37 -1.99
Nidhi Thakur 38 -2.12
Viraj Singh 39 -2.28
Garima Agarwal 40 -2.32
Rajni Suman 41 -2.35
Rajan Chaturvedi 42 -2.67